Seznam aktivních zásad

Název Typ Souhlas uživatele
Prohlášení o zpracování osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Všichni uživatelé
Obchodní podmínky Jiné zásady Všichni uživatelé
Statistické cookies Zásady ochrany osobních údajů Všichni uživatelé

Souhrn

a

Plné znění zásad ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha, IČ: 27370917. Společnost prohlašuje, že zpracovává osobní údaje dle Nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů („GDPR“) a podle Zákona č. 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s koupí našich produktů, resp. uzavření smlouvy o koupi zboží. Jde např. o objednávku z eshopu, návštěvu webové prezentace, registrace na našich webových stránkách, apod.). Jedná se o osobní údaje obecné kategorie – zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.1. Nákup zboží na eshopu a dodání zboží

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, fakturaci, dodání zboží a další účely vyplývající ze zákona. Jedná se zejména o:

 • Jméno a příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon
 • IČO (v případě OSVČ)

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůta, apod.).

2.2. Upozornění (expedice zásilky, servis BTK, externí hodnocení kvality)

V rámci koupi zboží (uzavření kupní smlouvy) Vás upozorníme emailem a SMS zprávou na expedici Vaší zásilky a dále na termín servisu BTK Vašeho zařízení a termín externího hodnocení kvality.

2.3. Kontaktní formulář

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Email
 • telefon

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. 3 roky po dobu promlčecí lhůty). V případě, že saškrtnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou Vaše osobní údaje zpracovávány dle bodu 2.5.

2.4. Registrace do uživatelského účtu

Na našem e-shopu se také můžete zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet, díky kterému budete mít přehled o stavu své objednávky. K tomuto účelu zpracováváme v rámci oprávněného zájmu a dalších právních povinností (dále např. záruka) následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon,
 • IČO (v případě OSVČ)

V případě, že zrušíte svůj zákaznický účet, budou Vaše osobní údaje zpracovávány ještě po dobu nezbytně nutnou ke splnění dalších právních povinností.

2.5. Odběr novinek

Pokud jste udělil/a souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím emailu (novinky, informace o produktech, akcích, apod.) a/nebo souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím SMS zprávy, bude zpracování osobních údajů pro tento účel probíhat po dobu 3 let, nebo dokud souhlas neodvoláte. Odhlášení je možno provést proklikem v mailu nebo zasláním požadavku na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2.6. Cookies, Google Analytics

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Analytické cookies – pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
 • Google Analytics – pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webových stránek

Více informací naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

 • zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu
 • můžete s použitím cookies nesouhlasit při první návštěvě našich webových stránek

3. Příjemci osobních údajů

Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží, daňové evidence, apod. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty (např. banky, pojišťovny apod.).

4. Lhůta zpracování osobních údajů

Lhůta zpracování osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem. V některých případech je lhůta zpracování navázána na smluvní či obchodní vztah a dále na zákonné lhůty. Pro konkrétní informace ohledně lhůty zpracování osobních údajů se můžete obrátit na: gdpr[zavináč]quickseal.eu

5. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnost provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů. Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i píemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

6. Práva subjektů údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

b) Právo na opravu osobních údajů.

c) Právo na výmaz v případě, kdy je splněna alespoň jedna podmínka

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit:

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů je možné uplatnit přes uživatelský účet na webových stránkách společnosti.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na gdpr[zavináč]quickseal.eu

7. Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti. Společnost je oprávněna za neúměrné žádosti o podání informací o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Souhrn

a

Plné znění zásad ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu společnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce www.quickseal.eu.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., IČ: 27370917, DIČ: CZ27370917, se sídlem Korytná 47, 100 00 Praha 10, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109043 jako prodávající a na straně druhé je kupující.
 2. Prodej v rámci internetového obchodu prodávajícího se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.
 3. Internetový obchod slouží pro objednávání zboží pouze pro podnikatele podnikající v oboru zdravotnictví. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Vstupem na internetový portál obchodu potvrzujete uživatel, že je zdravotnickým odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy je osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky a je si vědom rizik, jimž se jiná osoba než zdravotnický odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené pro zdravotnické odborníky.
 4. Fyzickým osobám nepodnikatelům nebude koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu umožněna.

II. Předmět prodeje

 1. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, jehož popis, funkce a parametry jsou uvedeny na webové stránce www.quickseal.eu v sekci produkty nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v návodu k použití. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců či dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.
 2. Instalace zboží ani montáž nejsou automaticky předmětem prodeje.
 3. Předmětem prodeje jsou i zdravotnické prostředky in vitro, které jsou určeny jen pro profesionální použití zdravotnickým odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv pro sebetestování. Pokud je zdravotnický prostředek určen i pro sebetestování, musí být daná možnost/oprávnění uvedeno přímo u předmětu prodeje. Pro případ pochybností o způsobu použití předmětu prodeje, je kupující povinen vyžádat si upřesňující informace u prodejce.

III. Nabídka a objednávka zboží

 1. Odesláním elektronické objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentu odeslání objednávky a zároveň potvrzuje svou svéprávnost. Odesláním elektronické objednávky kupující též stvrzuje prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně nákladů na dopravu zboží.
 2. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Učiněním objednávky tímto způsobem kupující potvrzuje rovněž závaznost své objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentu odeslání objednávky a zároveň potvrzuje svou svéprávnost. Učiněním objednávky kupující též stvrzuje prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně nákladů na dopravu zboží.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (učinění objednávky přes internetový obchod, telefon, e-mail) při uzavírání kupní smlouvy.
 4. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní/sdělí e-mailovou adresu, bude mu na tuto adresu doručena kopie objednávky jako potvrzení akceptace objednávky. Při první objednávce v internetovém obchodu bude kupujícímu rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující odpovídá za nezpřístupnění hesla třetím, neoprávněným osobám.
 5. Neobdrží-li kupující kopii objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu, je třeba, aby kontaktoval prodávajícího na tel. čísle +420 607 751 430.
 6. Potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s právy a povinnostmi z tohoto vyplývajícími.

IV. Zrušení objednávky

 1. Zrušení objednávky ze strany kupujícího – Objednávku může kupující zrušit telefonicky, případně e-mailem, dokud neobdrží potvrzení objednávky ze strany prodávajícího emailem.
 2. Zrušení akceptované objednávky ze strany prodávajícího – Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, prudce stoupne jeho cena u výrobce či nastane některá z událostí vis maior, nastane tedy nemožnost plnění ze strany prodávajícího. O zrušení objednávky bude kupující prodávajícím bezodkladně informován.

V. Dodání zboží

 1. Zboží je převážně expedováno v rozmezí 4-10 pracovních dnů. V mimořádných případech však tato lhůta může být i delší, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn prodávajícím bezodkladně.
 2. Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravce – zásilková služba PPL, DPD, Česká pošta. Poštovné je u dopravce PPL a DPD stanoveno na cenu 100,- Kč vč. DPH. Při zaslání Českou poštou je poštovné stanoveno na 150,- Kč vč. DPH.
 3. Odesláním zboží, tedy jeho předáním prvnímu dopravci, plní prodávající svůj závazek z kupní smlouvy a umožňuje tím, v případě potřeby, kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 4. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.
 5. Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu – daňový doklad a návod k použití výrobku a jedná-li se o přístroj, pak též záruční list.

VI. Cena, způsob platby

 1. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvy za individuálně stanovených podmínek.
 2. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 4. Platbu provede kupující bankovním převodem na základě faktury, jež je zaslána spolu se zbožím. Datum splatnosti faktury činí 10 dnů. V případě, že by nebyla faktura součástí zásilky, je kupující povinen prodávajícího neprodleně o tomto informovat.
 5. Smluvní strany se dohodly na nároku prodávajícího na úroky z prodlení v případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny za zboží. Prodlení nastává dnem následujícím po dni splatnosti. Smluvený úrok z prodlení činí 0,5 % z kupní ceny za jeden den, byť započatý, prodlení.
 6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 7. Kupní cena je pokládána za zaplacenou dnem připsání částky kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 8. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

VII. Záruka za jakost

 1. Nabízené zboží je střední kvality a na jeho funkčnost ke smluvenému a obvyklému účelu a na zachování si svých obvyklých vlastností je poskytována záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.
 2. Záruční doba počíná plynout převzetím zboží kupujícím. Záruční doba přístrojů je uvedena v záručním listě doručeném spolu se zbožím a činí min. 24 měsíců. U spotřebního zboží končí záruční doba datem exspirace uvedeném na obalu zboží.
 3. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 4. Kupujícímu nemá právo vyplývající ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost – vis maior.

IX. Vady a jejich reklamace, odstoupení

 1. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci.
 3. Podstatné porušení smlouvy - Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:
  • o na odstranění vady dodáním nového zboží věci bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  • na odstranění vady opravou zboží,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy - Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.
  • Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
 1. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí a uchovat zboží v takovém stavu, aby vada mohla být prodávajícím přezkoumána. Vadu kupující oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 607 751 430, anebo emailem na adresu info[zavináč]quickseal.eu. Neoznámí-li kupující vadu prodávajícímu včas, pozbývá práva od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud si ani v přiměřené lhůtě kupující nepřevezme zaslané zboží od dopravce, či v případě, kdy je kupující v prodlení s úhradou faktury za zboží o více než 30 dní, neboť toto je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy. Právo na náhradu škody prodávajícího způsobené nepřevzetím zboží a/ či nezaplacením faktury kupujícím tímto není dotčeno.

X. Odpovědnost za správnost údajů

 1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně ručit za správnost jejich obsahu.
 2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání kupujícího též písemně potvrzeny prodávajícím.
 3. Kupující je povinen uvést při své objednávce výlučně pravdivé osobní údaje a informace.

XI. Ochrana soukromí

 1. Kupující dává odesláním své objednávky prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré informace a osobní údaje kupujícím poskytnutá, využije výhradně k identifikaci kupujícího v obchodním styku a zasílání informací prodávajícím kupujícímu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma údajů nutných k zpracování objednávky a doručení objednaného zboží.
 3. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info[zavináč]quickseal.eu

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17. 12. 2020.
 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Souhrn

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Plné znění zásad ochrany osobních údajů

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.